Cart

แก้วเซรามิค

ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี: บจก. เดอะมัก
เลขที่บัญชี: 023-3-15972-7

หมายเหตุ

เมื่อท่านได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งหลักฐานยืนยันการชำระเงินผ่านช่องทางดังนี้

1.  สแกนใบ payin หรือ print screen หน้าจอการโอนเงิน  มาที่ info@mug.co.th

2.  แจ้งการชำระเงินผ่านเว็บไซต์  โดยคลิกที่ปุ่มแจ้งการชำระเงินด้านล่างนี้

Loading...